Africa; still a silver lining

Leestip van NVTG-lid Johan Leeuwenburg: de farewell-lecture in Leiden van Prof.Dr. Ton Dietz, uitgesproken 25 september 2017.