NVTG Nieuws

Gezondheidszorg gaat ons allemaal aan en houdt ons daarom allemaal bezig. Global health staat op de kaart bij de overheid, bij onderwijs en wetenschap en natuurlijk bij onze eigen vereniging. Scrol naar beneden voor een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

Regelgeving verruimd bij tegemoetkoming herregistratie en opleiding aiossen vanwege Covid-19

13 oktober 2020

Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19, heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart van dit jaar verruimd. 

Alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS. Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van 10%. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20%. 

Lees hier de volledige tekst op de website van de KNMG.

Efraïm Hart (aios IGT) benoemd als duo-raadslid voor Zorg, Jeugdzorg & Sport Amsterdam

9 september 2020

Efraïm Hart is vandaag benoemd als duo-raadslid voor de fractie van de ChristenUnie in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij gaat het woord voeren over de portefeuilles zorg, jeugdzorg, beroepsonderwijs en aansluiting arbeidsmarkt, sport en recreatie.

We wensen hem veel succes!

Artikel AD en website CU.

Brabantse corona-missie liet tropenartsen niet onberoerd

13 juli 2020

Hoe Jetske Duncker en Maartje Goudswaard terugkijken op hun werkzaamheden in het Jeroen Boschziekenhuis. Lees hier het volledige artikel op de website van het JBZ. 

"Wetenschappers, het is niet van deze tijd de wereld over te vliegen voor ieder congres"

3 juli 2020

Lees hier het opiniestuk in de Volkskrant.

GAMBO - Een Tropenarts in Ethiopië

18 mei 2020

Gambo! Een tropenarts in Ethiopië is het waargebeurde verhaal dat Werner van der Wolf en zijn vrouw in 2016-2017 meemaken.

Alle ppbrengsten gaan naar het ADAKUN Health Centre.

Lees hier verder.

NRC - ingezonden brief

14 april 2020

Lees hier de ingezonden brief van Roeland Voorhoeve,
voorzitter Netherlands Society for International Surgery

RGS: tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

9 april 2020

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10%. Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar een ieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen.
Met deze regeling sluit de RGS aan op de tegemoetkoming van VWS ten aanzien van herregistratie van basisartsen en de overige artikel 3 beroepen in het BIG-register.

Alle registraties behouden tot 1/1/2021
Specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. De RGS schrijft deze groep artsen de komende maanden wel aan om te herregistreren, zodat wie dat wil, een aanvraag kan indienen. Wie daar niet op reageert blijft in het register ingeschreven. De RGS stuurt hen in de periode september – december 2020 nogmaals een herinnering om te herregistreren.

Tegemoetkoming van 10%
Voor de specialisten en profielartsen waarvan de inschrijving eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 past de RGS een coulanceregeling toe van 10% op de eisen voor herregistratie. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te werken uren en de te behalen scholings- en ICT-punten (deskundigheidsbevordering). De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet. Deze gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratietermijn.

Indien nodig: dispensatie EIF en externe kwaliteitsevaluatie
Ook voor de evaluatie van het individueel functioneren (EIF) en externe kwaliteitsevaluatie geldt de coulanceregeling. Specialisten of profielartsen voor wie een EIF of een externe kwaliteitsevaluatie gepland stond tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021die niet plaats kan vinden, krijgen daarvoor dispensatie. De RGS nodigt artsen uit om daar waar mogelijk, wel zoveel mogelijk deel te nemen aan de beide evaluaties. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) bereidt een besluit voor waarin voorgaande regeling vastgelegd wordt.
Al naar gelang de situatie rond de coronacrisis zich ontwikkelt, kan de RGS  in de loop van het jaar besluiten over eventuele verlenging van de regeling.

Meer informatie en contact
Vanzelfsprekend blijft de RGS tijdens de coronacrisis bereikbaar voor overleg over individuele vragen. U kunt contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS. U kunt onze afdeling op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 44 04 310. Ook kunt u een e-mail sturen naar herregistratie@fed.knmg.nl.

Bekijk ook de veelgestelde vragen op de website van knmg

Artikel Turbantia: ZGT Almelo vliegt tropenartsen in

10 april 2020

Lees hier het volledige artikel.

Pamflet Inzet AIGT-ers tijdens de COVID-19 uitbraak - OIGT, NVTG en JBZ

7 april 2020

Toegevoegde waarde van AIGT/Tropenarts als ‘Kwartiermaker’ in de Nederlands gezondheidszorg tijdens de COVID-19 uitbraak

Lees hier het pamflet.

COVID 19 Kennisbank voor AIGTers

26 maart 2020

Voor de AIGT’ers en aios-IGT’ers die op dit moment of in de toekomst verwachten te gaan zorgen voor COVID-19 patiënten verzamelt TROIE relevante recente literatuur, protocollen en e-learnings.

 

Newsletter Uniting Streams - COVID 19: A GLOBAL PERSPECTIVE

3 april 2020

Hier kunt u de nieuwsbrief van Uniting Streams lezen.

Persbericht - Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde helpen ziekenhuizen

31 maart 2020

Lees hier het volledige persbericht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Huisarts Bernard Kral in tijden van corona

29 maart 2020

Huisarts in tijden van corona: improviseren en veilig omgaan met risico's

Lees hier het volledige artikel

Maatregelen RGS rond coronacrisis en herregistratie

27 maart 2020

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bereidt maatregelen voor om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich moeten (her)registreren kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis.

Lees hier meer.

 

Nieuws update inzet AIGT voor noodhulp COVID-19 pandemie

26 maart 2020

Onze oproep van afgelopen weekend voor hulp in de COVID-19 zorg heeft meer dan 100 reacties opgeleverd: AIGT en ex-tropenartsen, maar ook verpleegkundigen en andere gekwalificeerde professionals hebben zich aangemeld.  na de oproep bij te staan in de ziekenhuizen in Brabant en mogelijk elders om de enorme toestroom van COVID-19 patiënten beheersbaar te houden. Hulde voor deze bereidwilligheid.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/tropenartsen-springen-bij-met-triage-in-brabant-.htm

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis , waar met name de hulpvraag vandaan kwam, heeft de coördinatie op zich genomen om nu een match te maken met de zorg, daar waar de hulp meest prangend is. De NTVG, het OIGT en enkele medewerkers van AZG ondersteunen daarin het JBZ,  dat nauw samenwerkt met het ROAZ. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en KNMG volgen dit project nauwgezet.

Het JBZ zal met name het aanbod van AIGT gaan matchen met de vraag vanuit de ziekenhuizen en heeft een spoed traject voor inzet op de SEH’s georganiseerd. De eerste groep AIGTers zijn vandaag gestart! Die matching procedure is niet eenvoudig en kost tijd, omdat iedereen persoonlijk benaderd moet worden ter bespreking van de beschikbaarheid en niet iedereen kan op dit moment geplaatst worden,  maar wij hopen zoveel mogelijk mensen in te kunnen zetten. Wij houden u op de hoogte van het beloop van dit project!

Verder zij er, behalve dit project, AIGT in opleiding die vanuit afdelingen waar zij minder urgent nodig zijn, nu geplaatst op COVID-19 afdelingen en helpen op deze wijze en is er in Bernhoven door AIGT, gerelateerd aan AZG,  gestart met SEH assessments.

Het is alle hens aan dek voor ons allen, laten we hopen dat de overheidsmaatregelen leiden tot afvlakken van de epidemie en daarmee vermindering van de druk op de gezondheidszorg.

Joop Raams, voorzitter NVTG

Barend Gerretsen, hoofd OIGT

Noodoproep aan AIGTers - meld je aan voor noodhulp in Nederland!

21 maart 2020

Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, meld je aan voor noodhulp in Nederland!

De Covid-19 pandemie slaat hard toe in Nederland en met name in Noord Brabant is de situatie erg precair omdat de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg dusdanig groot is dat , ondanks inzet van alle beschikbare zorgverleners en middelen, de beheersbaarheid van de zorgverlening de grenzen nadert.

Het is nu dringend zaak om extra beschikbaarheid van professionele hulp in te zetten ten einde de ziekenhuizen en huisartsenposten in Noord Brabant te ondersteunen  om de stroom van (mogelijke) patiënten met Covid-19 symptomen te triëren, te geleiden , te adviseren en te behandelen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en KNMG hebben de NVTG benaderd met de vraag AIGT-ers in te zetten als professionals, m.n. voor triage, coördinatie en mede organisatie van het hulpverlenersproces.

Artsen Zonder Grenzen Nederland , organisatie bij uitstek voor noodhulp en belangrijkste werkgever voor AIGT-ers  heeft per direct een noodteam beschikbaar gesteld voor twee ziekenhuizen in Brabant, alwaar de nood het hoogst is.

Artsen Zonder Grenzen is bereid eventuele verdere noodhulp en ondersteuning logistiek te coördineren onder het motto: AZG helpt!

NVTG roept AIGT-ers op zich beschikbaar te stellen voor noodhulp in de Covid-19 crisis.

Er is behoefte aan ervaren AIGT-ers die in staat zijn hulpverlening te coördineren, mede te organiseren en te evalueren, alsmede zelf te verlenen op basis van triage.

Er ontstaat  tevens behoefte aan basis AIGT-ers of AIGT-ers i/o die ingezet kunnen worden in het hulpverleningsproces als triage, advisering en behandeling.

Juist nu er in Nederland hulp nodig is bij deze ernstige pandemie is onze internationale kennis van

medische hulpverlening hard nodig en ik roep iedereen  die beschikbaar en betrokken is op om zich aan te melden !

Ben je AIGTer met veel of nog wat minder ervaring, ben je AIGTer i/o aan het einde van je opleiding en ben je beschikbaar, meld je aan op de onderstaand emailadres!

Je bent hard nodig!

Aanmelden via: Azghelpt@amsterdam.msf.org

 

Joop Raams, voorzitter NVTG

Barend Gerretsen hoofd opleiding AIGT

info@nvtg.org

 

 

COVID 19 - AIGT-ers: NVTG ondersteuning en adviezen mbt Covid-19 pandemie

20 maart 2020

Hier een bericht aan alle AIGTers werkzaam buiten Nederland betreffende:

NVTG ondersteuning en adviezen mbt Covid-19 pandemie.

COVID 19 - bericht voorzitter Joop Raams

19 maart 2020

Beste collega’s, NVTG leden,

De ontwikkelingen betreffende de Covid-19 pandemie volgen elkaar snel op. De wereld staat voor een enorme uitdaging het corona virus te bedwingen.

In Nederland zijn we de containment fase gepasseerd en bevinden wij ons in de mitigatie fase, waarbij ingrijpende publieke maatregelen in het kader van social distancing pogen de verspreiding van het virus te vertragen om zo m.n.  de kwetsbare mensen te beschermen en de druk op de gezondheidszorg beheersbaar te houden. Of de tot nu toe geldende maatregelen afdoende blijken te zijn, is nog niet te overzien. De druk op huisartsen, ziekenhuizen , I.C.’s  neemt gestaag toe en velen van ons werken in de frontlinie, waarbij professionaliteit, samenwerking en creativiteit veel goeds doen. Het zijn voor Nederland en elders ongekende tijden met grote gevolgen voor het maatschappelijk leven.

Als NVTG zijn we een vereniging van zorgprofessionals in Global Health en juist nu komt het er op aan dat allen die een bijdrage kunnen leveren aan het beheersbaar houden van deze pandemie, hun bijdrage leveren in Nederland en in het buitenland. In Nederland als  AIGTers/ ex-tropenartsen, huisartsen, ziekenhuisartsen, GGDers, instellingsartsen, virologen, beleidsprofessionals in nationale en internationale gezondheidszorg organisaties. Ook in het buitenland zijn een aantal AIGTers werkzaam en ook zij worden geconfronteerd met de pandemie en met hen houden wij contact. Juist op grond van de ervaring die AIGTers hebben met overdraagbare ziekten, is er het volste vertrouwen dat hun bijdrage professioneel en substantieel is.

Het doet goed te ervaren dat de Nederlandse overheid samen met de zorgprofessionals in het outbreak management team en RIVM o.l.v. prof. Jaap van Dissel een juiste weg zoekt in het beschermen van de bevolking. Op bewindslieden als minister Bruins en collega’s rust een grote verantwoordelijkheid en onze waardering voor hen spreek ik bij deze uit.

Laten wij , professionals in Global Health, op alle fronten onze bijdrage in kennisoverdracht en hulpverlening leveren ten einde deze pandemie beheersbaar te maken.

Joop Raams, voorzitter NVTG

 

COVID 19 & bijeenkomsten van zorgprofessionals

11 maart 2020

Zoals algemeen bekend heerst er een wereldwijde epidemie met het virus COVID 19, waarbij ook Nederland flink wordt getroffen.

Het is een voorbeeld van Global Health issues, waaruit maar weer blijkt dat we in een global community leven en ziekten zich niet aan grenzen houden.

Als zorgverleners staan we op scherp, in het bijzonder als huis- en ziekenhuisartsen, instellingsartsen en GGD-artsen en uiteraard verplegend personeel en andere betrokkenen.

Maar ook rust een grote verantwoordelijkheid bij onderzoek en beleid adviserende instanties als RIVM en overheid.

Het is zaak een goede route te volgen van zorgvuldigheid zonder in een onnodige kramp te schieten.

Vele betrokkenen hebben roots in de wereld van NVTG en AIGT.

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) en het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) raden in navolging van het advies van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) bezoek aan bijeenkomsten van zorgprofessionals voorlopig af. De NVTG en het OIGT volgen dezelfde redenatie als die van de FMS: proberen de kans op transmissie van het COVID19 te verkleinen en zorgpersoneel te beschermen zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd kan worden. 

Uiteraard dient iedereen zijn/ haar eigen afweging te maken gelet op specifieke omstandigheden.

Onder andere hebben de organisatoren van het Tropenlustrumfeest , gepland op vrijdag 13 maart, in overleg met NVTG en OIGT besloten dit lustrum naar een later tijdstip te verplaatsen.

 

Joop Raams, voorzitter NVTG

Barend Gerretsen, hoofd OIGT

WHITE RIBBON AWARD 2020 gaat naar Barbara Nolens

9 maart 2020

Van harte, Barbara Nolens en de Safe Motherhood and International Reproductive Health werkgroep van de NVTG en NVOG Nederlandse Gynaecologen Vereniging!

Een prachtige erkenning voor het mooie werk in het Mulago Ziekenhuis in Oeganda en de grote impact van het (her)introduceren van kiwi/vacuum bevallingen op de kwaliteit van zorg en de gezondheid van vrouwen en baby's.

Voor meer informatie:

https://www.cwz.nl/over-cwz/nieuws-en-pers/nieuwsoverzicht/moeder-en-babysterfte-in-oeganda-voorkomen-met-vacuuempomp/

Het volledige proefschrift is hier beschikbaar:

B.J. Nolens-van der Horst. Reintroduction of vacuum extraction in a tertiary referral hospital in Uganda: https://research.vu.nl/en/publications/reintroduction-of-vacuum-extraction-in-a-tertiary-referral-hospit

Breaking News! Ons prachtige boek ‘Into the World’ vindt nieuw leven!

19 december 2019

MLX, pioniers in medische educatie, heeft een geweldige digitale versie van ons boek “Into the World” ontwikkeld: het boek met boeiende verhalen en interviews van gepassioneerde artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT) die dagelijks een onmisbare bijdrage leveren aan de wereldwijde én Nederlandse gezondheidszorg. Dit boek is ontwikkeld om meer inzicht te geven in de rol welke de AIGT wereldwijd vervuld en de veelzijdigheid van hun werk. Met de publicatie van het boek streeft de werkgroep Into the World ernaar meer bewustwording en steun jegens de AIGT te creëren in binnen- en buitenland en daarmee een duurzaam bestaan te genereren. Het boek geeft een kort overzicht van de opleiding, enkele opiniestukken en er worden twaalf artsen geïnterviewd welke allen op hun unieke manier een basis hebben in de internationale gezondheidszorg.

Wil je de artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde steunen, denk je er zelf over de opleiding te gaan volgen, of wil je nu eens echt weten wat een ‘tropenarts’ is? Of zoek je nog een mooi kerstcadeau voor een ander? Ga dan snel naar de Apple books store voor het interactieve i-Book (iPad, iPhone) of naar Amazon voor het e-book (Kindle). Heb je toch liever de prachtige papieren versie; klik dan hier; wees er snel bij want op is op!

 

Climate emergency NVTG congress on 6 November 2019 - presentations online!

18 december 2019

For those present, and all interested in climate change and health - but unable to attend the congress - the presentations of the keynote speakers and afternoon presentations are now accessible. 

See the project page of the 2019 Congress 

Overlijdensbericht Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

24 november 2019

Geschokt, verdrietig en verslagen zijn wij na het bericht dat Wouter Nolet, Arts  Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, in het LUMC is overleden aan de gevolgen van Lassa koorts, waarmee hij tijdens zijn werkzaamheden in Masanga Hospital in Sierra Leone besmet raakte.

Als actief en zeer gewaardeerd lid van TROIE was Wouter nauw betrokken bij de NVTG en bij de opleiding AIGT.

In zijn werk in Sierra Leone was hij behalve bevlogen arts voor de lokale bevolking ook opleider  voor gezondheidswerkers aldaar én was hij betrokken bij de opleiding arts IGT (de tropenopleiding). 

Wij missen in hem een zeer innemend en bevlogen collega en voor velen een vriend.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en collega’s van Wouter en wij wensen hen alle sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. 

Namens de NVTG,

Joop Raams, voorzitter

Namens het opleidingsinstituut IGT,

Barend Gerretsen, hoofd

Als u enkele woorden over Wouter wilt delen of uw medeleven wilt betuigen kunt u dat hier doen: https://capacare.org/in-memory-of/

https://capacare.org/press-statement/
https://www.rivm.nl/nieuws/patient-met-lassakoorts-overleden-collega-gerepatrieerd

Groen licht voor de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde ( AIGT) politieke steun voor structurele ondersteuning van de opleiding.

22 november 2019

Dinsdag 5 november j.l. heeft de Tweede Kamer een motie van mw. Carla Dik- Faber van de ChristenUnie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht aanvullende subsidie toe te kennen aan het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde ( OIGT) voor de kosten van het instituut zelf, voor de kosten van de artsen in opleiding en voor het stimuleren van kennisoverdracht ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.   

Zoals bekend, wordt de opleiding AIGT sinds 2012 erkend en voldoet zij aan alle eisen, geniet zij groot draagvlak en is er veel belangstelling voor bij basis artsen, maar worden het instituut en de opleiding slechts zeer beperkt  gefinancierd met alle risico’s van dien voor de houdbaarheid op termijn.

Jarenlange inspanningen van het NVTG bestuur in samenwerking met het opleidingsinstituut en met de campagne  “Into The World”, waarin vele jonge AIGT-ers, ex-tropenartsen en betrokken Global Health professionals de grote waarde van het werk van  AIGT-ers hebben laten zien, hebben er nu eindelijk toe geleid dat onze oproep is gehoord en vertaald in steun van de politiek voor structurele financiering.   

Dit is een heel belangrijke stap voor de bestendiging van het instituut en de opleiding en wij zijn hier ontzettend blij mee!                                                                                                                              Onze 112 jarige traditie van inspanningen op het gebied van Global Health in lage- en midden inkomens landen, maar ook in Nederland , kan mede hierdoor voortgaan.

Wij zijn hard aan het werk om een solide begroting op te stellen en samen met het ministerie van VWS te overleggen hoe de beschikbare middelen aangewend kunnen worden.                          

Dank aan allen die hebben bijgedragen  aan het uitdragen van onze missie en het belang van de opleiding.

Joop Raams, voorzitter NVTG

Artikel Medisch Contact - Als de planeet onze patiënt was, zouden we zeer bezorgd zijn

26 november 2019

Hoogleraar Andy Haines maakt zich sterk voor het klimaat

Lees hier het volledige artikel van Medisch Contact van 21 november.

GGZ en Psychosociale Steun (MHPSS) in crisissituaties

23 oktober 2019

Afspraken over GGZ en Psychosociale Steun (MHPSS) als standaard onderdeel van noodhulp in crisissituaties

24 landen en 10 internationale hulporganisaties hebben op 7 en 8 oktober in Amsterdam afspraken gemaakt over de minimale eisen voor noodhulp. Daarin moet MHPSS standaard een onderdeel worden. De afspraken zijn dinsdag vastgelegd in een verklaring en deze moeten de leidraad worden voor nieuwe hulpoperaties.

Een verscheidenheid aan global health professionals namen deel aan de Internationale Conferentie over GGZ en Psychosociale Steun (MHPSS) in crisissituaties, een initiatief van minister Kaag. Tijdens de conferentie sprak de minister met experts, wetenschappers, beleidsmakers en ministers van over de hele wereld. Verschillende ervaringsdeskundigen vertelden over de psychologische effecten van conflicten, geweld of natuurrampen in hun dagelijks leven. 
Samen met Unicef begint de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een aantal landen een project waarbij MHPSS een volledig onderdeel is van het noodpakket in crisissituaties. Tijdens de conferentie heeft Nederland afspraken gemaakt met de WHO om een standaardpakket van methodieken voor psychiatrische en psychosociale interventies ter beschikking te stellen. In Nederland is men ook bezig met het opzetten van een pool van experts die snel naar crisisgebieden kunnen afreizen. Zij kunnen daar de psychosociale hulp coördineren en de lokale hulpverleners ondersteunen.

Lees hier de verklaring.

Publicatie Tropical Doctor

11 oktober 2019

Het meeste medisch wetenschappelijke onderzoek wordt in hoge inkomenslanden gedaan, maar de resultaten hiervan zijn niet altijd toepasbaar op landen met een laag inkomen. Deze landen hebben onvoldoende capaciteit zelf lokaal onderzoek te doen. Sommige Nederlandse tropenartsen combineren hun klinische taken met wetenschappelijk onderzoek. AIGT-er en gynaecoloog Rob Mooij en collega’s hebben wetenschappelijk onderzoek door tropenartsen op een rijtje gezet en uitgezocht wat de waarde hiervan is. De afgelopen 30 jaar zijn 18 AIGT-ers gepromoveerd op onderzoek dat ze deden naast hun klinisch werk. Deze onderzoeken gingen vaak over moederzorg en verloskunde en meestal werd het onderzoek gedaan in plattelandsziekenhuizen. Dit is juist de setting waar behalve een tekort aan middelen en personeel, ook het grootste tekort is aan wetenschappelijk onderzoek. Bij deze onderzoeken waren 70 lokale auteurs betrokken. In het artikel wordt besproken hoe deze studies de inzichten lokaal hebben veranderd, maar ook wat wij kunnen leren van gezondheidszorg met beperkte middelen. 

Lees hier het hele artikel.

Richtlijn Vluchtelingenkinderen

24 september 2019

Health needs of refugee childeren identified on arrival in reception countries:           a systematic review and meta-analysis

BMj Paediatrics Open 11 september 2019 - Albertine Baauw

Lees hier de review.

OKF - CALL FOR PROPOSALS

23 september 2019

Call for proposals 2019

De call for proposals 2019 staat open voor aanvragen vanaf 23 september tot 31 oktober 2019. Lees verder op je OKF pagina of je onderzoek voor financiering in aanmerking en de aanvraagprocedure. 

Call for proposals 2019

From 23 September to 31 October researchers can apply for funding from the Otto Kranendonk Fund, 2019 Round. Check the OKF page for Eligibility and funding criteria, and apllication procedure. 

Artikel in The Lancet: Oproep van academici aan de Nederlandse regering

12 september 2019

Lees hier het artikel in The Lancet van 31 augustus 2019.

6 november 2019, NVTG congres: Climate Emergency. Understanding the impact of climate change on global health.

8 mei 2019

Op 6 november aanstaande organiseert de NVTG in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis haar jaarlijkse congres voor leden en andere geinteresseerden in global health en tropengeneeskunde. Locatie is wederom De Rode Hoed in Amsterdam. 

Het thema is ingegeven door de actuele discussie rondom klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze gezondheid, in Nederland maar ook over de grenzen, zie The Lancet Countdown: tracking progress on health and climate change. 

Het organisatiecomitee is verheugd met de toezegging van Prof Sir Andy Haines - Professor of Environmental Change and Public Health, voormalig Dean van de LSTMH - om te spreken over de noodzakelijkheid om klimaatverandering te 'reframen' als een gezondheidsissue. Zie zijn pleidooi hiervoor in BMJ

Ook Dr Maarten van Aalst, klimaatwetenschapper en directeur van het internationale Red Cross Red Crescent Climate Centre in Den Haag heeft toegezegd om te spreken gedurende het ochtendprogramma. 

De middagsessies zullen als vanouds worden ingevuld met abstract presentations georganiseerd door Uniting Streams, en bijdragen van medeorganisatoren het Rode Kruis, Troie en anderen. 

Bezoek voor meer informatie over het programma en registratie onze symposiumpagina.

Documentaire 'Ieder kind verdient een naam'

7 juni 2019

In november 2018 reisden crossmediaal journalist Denise Eigenbrood en physician assistant Milou van Ingen, werkzaam in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, naar het Tanzaniaanse Sengerema voor de opnamen van de documentaire ‘Ieder kind verdient een naam’. In deze expliciete en integere film, opgenomen op een intensive care voor baby’s, worden de gedreven Milou en haar lokale collega’s in Sengerema gevolgd. In woord en beeld krijgt de kijker zicht op hoe het dagelijks leven op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) in een ontwikkelingsland eraan toe gaat. Daarnaast wordt zichtbaar welke uitdagingen er zijn op weg naar een zelfredzame en duurzame afdeling en welke impact babysterfte heeft op medici, die zich met hart en ziel inzetten voor de allerkleinste- en kwetsbare patiënten.

In het Tanzaniaanse Sengerema worden jaarlijks zo’n 10.000 baby’s geboren. De babysterfte in dit Afrikaanse land is maar liefst tienmaal hoger dan in Nederland. Om de zorg voor baby’s te verbeteren en daarmee het sterftecijfer te laten dalen is vanuit Stichting Vrienden Sengerema Hospital in 2015 ‘Project NICU’ opgezet. Via dit project is het ziekenhuis van Sengerema ondersteund bij het opzetten van een couveuseafdeling voor ernstig zieke en te vroeg geboren baby’s. Inmiddels biedt de afdeling zorg aan meer dan 1300 baby’s per jaar en is het sterftecijfer met 40% gedaald. 

Ieder kind verdient een naam

De titel ‘Ieder kind verdient een naam’ is gebaseerd op het feit dat ouders in Tanzania vanwege het hoge risico op overlijden rondom de geboorte, baby’s vaak niet direct na de geboorte de vooraf bedachte naam durven te geven. Project NICU heeft als doel dat de babysterfte zodanig daalt, dat ouders vertrouwen krijgen in een toekomst voor hun baby en ze direct na de geboorte een naam durven te geven. De erkenning die elk kind verdient.

De documentaire is geproduceerd door crossmediaal journalist Denise Eigenbrood in samenwerking met Stichting Vrienden Sengerema Hospital. Met slechts een handycam, twee microfoons en een statief, verbleef de gepassioneerde journalist twee weken lange bijna 24/7 op de intensive care voor baby’s in Sengerema. “Het waren twee intensieve en indrukwekkende weken, waarbij thema's als verlies, liefde, machteloosheid, hoop, verdriet en troost zich constant afwisselden en vaak naast elkaar stonden. Voor mij is het zowel als filmmaker als persoonlijk een hele bijzondere, mooie en ontroerende ervaring geweest, om zo dicht bij mensen en hun ervaringen en emoties te mogen komen”, aldus Denise.

De prèmiere van de documentaire ‘Ieder kind verdient een naam’ vond plaats op 17 februari 2019 in bioscoop LUX Nijmegen.

De online release van de documentaire is op 1 juni 2019 via www.iederkindverdienteennaam.nl.

'Tropenarts' betaalt de studie zelf. Artikel in Reformatorisch Dagblad

17 mei 2019

"Tropenarts worden: voor sommigen een kinderdroom, voor anderen een spontane keuze tijdens de studie geneeskunde. Wie intekent voor de ruim twee jaar durende opleiding krijgt flink wat voor de kiezen. Mentaal én financieel."

... zo begint het artikel in het RD over Carolien  Janse- Brobbel (29) die net terug is uit Sierra Leone, waar ze haar stage van zes maanden afsloot, en daarmee haar opleiding tot arts inter-nationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT).

Lees hier over haar ervaringen, en ook de reflectie van de nieuwe voorzitter van de NVTG, Joop Raams, over 112 jarige traditie van tropenartsen, het belang van de opleding voor de artsen die in landen zoals Sierra Leone komen te werken, maar ook voor Nederland. Dankzij de globalisering is, zoals Joop Raams aangeeft, "de wereld een dorp geworden" en zien we dat dankzij de klimaatverandering ook tropische ziekten in het westen voorkomen. 

SANO bestaat 50 jaar!

15 mei 2019

SANO (stichting artsen naar ontwikkelingslanden) bestaat 50 jaar. Op 14 mei 1969 werd de stichting opgericht door KNMG en NVTG. Het doel was-en is- om Nederlandse artsen te ondersteunen, die werken in lage lonen landen.

In die 50 jaar zijn honderden artsen door SANO ondersteund.
Giften en legaten komen vooral uit de eigen beroepsgroep, dus voor, door en van artsen. Nog steeds is deze steun noodzakelijk.
Nog steeds is er een groot verschil in toegankelijkheid tot medische zorg en is de patiënt-arts ratio minstens 100x gunstiger in ons deel van de wereld vergeleken met landen in sub Sahara Afrika.
SANO probeert op haar bescheiden manier een steentje bij te dragen aan een rechtvaardiger wereld, met betere toegang tot medische zorg.

In het najaar van het jubileumjaar gaan ze het 50-jarig jubileum vieren met een symposium. Nadere berichtgeving volgt.

Chirurg en opleider Peter Reemst benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

8 mei 2019

De NVTG feliciteert Peter Reemst met zijn benoeming! 

Op woensdag 17 april heeft Maarten Houben, de burgemeester van Nuenen, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan NVTG lid Peter Reemst. De uitreiking vond plaats tijdens een refereeravond “The needs of Global Surgery” op 17 april 2019 in het Maxima Medisch Centrum te Eindhoven. Peter legde zijn werk neer als chirurg in het Maxima  Medisch Centrum en is sinds kort werkzaam als chirurg voor het Rode Kruis in Nigeria.

Peter Reemst is 61 jaar en heeft geneeskunde en filosofie gestudeerd in Groningen en Parijs. Hij werkte van 1986-1989 in Mutomo Mission Hospital in Kenya. Hij volgde zijn opleiding lot algemeen chirurg in Deventer en Nijmegen. Naast zijn werk als medisch specialist/chirurg en diverse bestuursfuncties is hij verbonden aan de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT), en was hij als opleider AIGT binnen het MMC verantwoordelijk voor het onderdeel chirurgie. Naast zijn werk voor de opleiding, is Peter secretaris van de NVTG werkgroep Netherlands Society for International Surgery. 

De NVTG wenst Peter veel geluk met zijn nieuwe werkzaamheden in een voor hem vertrouwde omgeving. Lees verder over de benoeming en Peter's overstap van Nuenen naar een oorlogsgebied in Afrika

BNR radio met Martin Grobusch

7 mei 2019

De uitzending "Muggen en infectieziekten" van BNR Beter 6 mei 2019 19.00 uur met Martin Grobisch kan je hier beluisteren.

Report Symposium Maternal Health

3 april 2019

Naar aanleiding van het Share-net Netherlands Symposium van 4 december 2018, is het Report Symposium Maternal Health verschenen.

Joining forces te ensure accessible and high quality maternal health care for asylum seekers, undocumented migrants and residence permit holders.

Een beschaafd land zendt dokters uit

1 februari 2019

Een artikel in Medisch Contact van Jules Schagen van Leeuwen en Wim Heres.

In memoriam Ankie Borgstein van Wijk

1 februari 2019

Eind vorig jaar is in Malawi de Nederlandse kinder- en tropenarts Ankie Borgstein van Wijk overleden op 93 jarige leeftijd. Haar leven heeft ze in dienst gesteld van de tropische kindergeneeskunde en de mensen van Malawi.

Een van haar zoons heeft een prachtig "in memoriam" geschreven dat recent in de BMJ is verschenen.

Herinneringen aan Corlien Varkevisser 1937 - 2017 in een e.book samengebracht

16 januari 2019

Herinneringen aan Corlien Varkevisser 1937 - 2017

Op zaterdag 8 december 2018 hebben zo’n veertig mensen aan een ‘herinneringslunch’ voor Corlien deelgenomen, precies een jaar na haar overlijden. De lunch vond plaats in Corliens geliefde theehuis in de Leidse Hout. Het plan voor deze herdenking kwam voort uit het gevoel dat het bij haar overlijden en begrafenis allemaal te vlug was gegaan. Veel mensen hadden er behoefte aan om nog eens bij elkaar te komen en verhalen over haar leven met elkaar te delen.

Bij die gelegenheid werd ook een boek met herinneringen aan Corlien gepresenteerd. Het boek Niet opgeven omvat 92 pagina’s met verhalen, foto’s, emailberichten, toespraken, een In Memoriam, een overzicht van haar publicaties en een terugblik van Corlien zelf op haar carrière als toegepast medisch antropoloog.

Op deze pagina vindt u een fotogalerij en een video van deze onvergetelijke middag plus een digitale versie van het boek. De gasten van de lunch kunnen de bijeenkomst zo herbeleven en zij die er niet bij konden zijn, kunnen alles alsnog meebeleven.

Voor degenen die problemen hebben met het openen van de derde link (E-book) is hier de pdf van het boek te downloaden. 

Marcel Brouillet, Marian Paape, Sjaak van der Geest

Spanning op migrantenschip loopt op - Nederlandse arts roept op tot actie

4 januari 2019

Inmiddels heeft de burgemeester van Napels het reddingschip Sea Watch 3 met aan bod 32 migranten uitgenodigd om aan te meren in de Italiaanse havenstad. Het is nog niet duidelijk of dit snel gaat gebeuren. Het schip pikte de migranten rond Kerst op voor de Libische kust, en probeerde sindsdien tevergeefs aan te meren in een Europese haven.

In het NRC van 3 januari roept de Nederlandse arts Ayla Emmink - aan boord van de Sea Watch 3 - op tot actie. "Veel van deze mensen zijn getraumatiseerd door hun verblijf in Libië en de barre tocht daarheen. Een deel bestaat uit minderjarigen, tieners die toch al wat labieler zijn. In combinatie met het trauma, de beperkte ruimte en het uitblijven van een oplossing leidt dit tot spanningen. Nu nog vooral onderling, maar ik ben bang dat ze het vertrouwen in ons ook verliezen als we niet snel ergens mogen aanmeren”, zegt Emmink.

De aandacht die Emmink vraagt voor de problematiek van 'people on the move' - met name de medische situatie van de migranten - ligt in het verlengde van het gezamenlijke standpunt dat is opgesteld gedurende het 2016 NVTG symposium 'Health of people on the move: Access to health for refugees en route and in the Netherlands'.

Het statement geeft het standpunt aan van de NVTG, de samenwerkende partijen, en de congresdeelnemers met betrekking tot medische zorg voor migranten. De partijen onderstrepen het universele recht op gezondheid en waardigheid en bepleiten continuïteit van zorg voor vluchtelingen vanaf het land van vertrek, onderweg tot en met vestiging in het land van bestemming. 

Global Health Film Festival in het nieuws

12 december 2018

Global Health in the news

Honderden belangstellenden zagen afgelopen zondag de spraakmakende documentaires over Jaha's strijd tegen vrouwenbesnijdenis in the Gambia, het werk van de 'rebelse' Zweedse chirurg Erik Erichson in Ethiopie, en de balengenloze inzet van gezondheidswerkers in een kliniek voor ongedocumenteerden in de Verenigde Staten. Sander Voormolen, journalist van de NRC was erbij in Utrecht, lees zijn recensie en het interview met Erik Erichson in de NRC van 12 december 2018

About the films: 

Jaha’s Promise is a documentary about the life and activism of Jaha Dukureh. Jaha returned to Gambia to advocate for ending female genital mutilation (FGM), a harmful tradition that she herself and 200 million young girls and women have undergone globally. In Maastricht we discussed about the impact of FGM on women, and what can be done to prevent this practice with Amref’s anti-FGM campaigner in the Netherlands, writer and journalist Babah Tarawally.  

The Rebel Surgeon placed the lens on the reality in many low- and middle-income countries (LMICs), the severe shortage of qualified health workers. Tired of the bureaucracy, the long waiting lists and the red tape in his own country Erik Erichson, a Swedish orthopaedic surgeon, flies to Ethiopia to make himself useful in a region where he believes he can make a difference. Gandini’s film takes a closer look at this unusual doctor who is forced to operate using what is at hand, like a cheap power drill from the local supermarket, hose clamps, bicycle spokes and fishing line instead of suture thread. “We can learn a lot from this culture”, says Erik Erichsen indicating that “the spiritual misery in Sweden is bigger than the material misery in Ethiopia”. In Utrecht the audience debated with Erik Erichson, and enjoyed the outcome of his new career as a jazz musican. 

Clínica de Migrantestakes was filmed in a Latino community in South Philadelphia, Pennsylvania. We follow the work of volunteers in Puentes de Salud, a volunteer-run network of clinics providing preventive care to people who would otherwise fall through the cracks. The film is a compassionate portrait, giving a face to the millions of underserved and undocumented immigrants who exist in the margin of society. But also to the heroic doctors and nurses who work for free to ensure them access to proper health care. 

NVTG schrijft mee aan Global Health beleid in Nederland

27 juni 2018

NVTG lid Ger Steenbergen, Senior Beleidsadviseur Global Health voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Buitenlandse Zaken sprak met 42 partijen over de stand van zaken en de toekomst van global health in Nederland.

Deze gesprekken lagen aan de basis van een adviesnota voor het Ministerie van VWS. In onze reactie lichten we de rol van de AIGT in global health uitvoerig toe. De nota is gepresenteerd aan het Ministerie en besproken met een brede vertegenwoordiging vanuit het maatschappelijk middenveld, inclusief de NVTG op 27 juni 2018. 

Wordt vervolgd. 

Beleidsnotitie global health voor VWS

15 augustus 2018

Ger Steenbergen sprak met 42 partijen, en schreef een beleidsnotitie over Global Health waarin - wat ons betreft vanzelfsprekend - de AIGT een rol speelt in dit veld. Zie zijn notitie en de reactie van de NVTG daarop, gepresenteerd op een bijeenkomst bij VWS hierover op 27 juni 2018.